Onderzoeker


Universitair geschoold onderzoeker. Vele jaren onderzoekservaring in de publieke sector. Belast met de uitvoering en aansturing van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Gaf leiding aan rekenkameronderzoek bij rijksoverheid, provincies en gemeenten. Onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het functioneren en presteren van het openbaar bestuur. Feitenonderzoek en waarheidsvinding met betrekking tot vertrouwelijke dossiers. Analyse van complexe besluitvormingsprocessen. Verrichtte toegepast onderzoek op sociaal en cultureel terrein. Onderwerpen die daarbij onder meer aan de orde kwamen: maatschappelijke participatie, zorg, leefbaarheid, zingeving.


Voorbeelden van onderzoek

Voorbeelden van onderzoeken

Zuidelijke Rekenkamer

Zuidelijke Rekenkamer

In 2020 heeft Piet meegewerkt aan twee onderzoeken van de Zuidelijke Rekenkamer naar de verkoop van een papierfabriek, bedrijfshal en twee kantoorvilla’s aan Marsna Building BV en naar de inzet van oud-politici in de provincie Limburg.
PON Jaarboek

PON Jaarboek

In het PON Jaarboek 2016 worden zes actuele thema’s onderzocht en beschreven vanuit een specifieke emotie. Daarvoor werden zes basisemoties als uitgangspunt genomen: liefde; woede/walging; geluk; angst; verwondering; verdriet/schaamte. Rondom deze basisemoties heeft Piet zes interviews afgenomen en mensen de vraag voorgelegd wat hen beweegt en wat de rol van emoties daarbij is.

Evaluatie Rekenkamercommissie Zuiderzeeland

Evaluatie Rekenkamercommissie Zuiderzeeland

In de periode september – december 2017 voerde Piet een evaluatie uit van de rekenkamercommissie van het Waterschap Zuiderzeeland. Doel van de onderzoeken van de Rekenkamercommissie is het versterken van het lerend vermogen van het Waterschap. Aan de hand van gesprekken met leden van de Algemene Vergadering, het college van Dijkgraaf en Heemraden, de ambtelijke organisatie en de rekenkamercommissie zelf, zijn aanbevelingen geformuleerd voor de inrichting van het onderzoeksproces van de rekenkamercommissie. De bevindingen zijn in december 2017 voor de Algemene Vergadering gepresenteerd en toegelicht.

Mind the Gap

Mind the Gap

Met de reeks ‘Mind the Gap!’ stelt BrabantKennis de vraag centraal wat het groter worden van verschillen en sociale ongelijkheid voor de Brabantse samenleving betekent. In 2017 werd de zevende verkenning in deze reeks uitgebracht, gebaseerd op het PON-rapport ‘Sociale samenhang en scheidslijnen door de ogen van Brabanders’.

Piet heeft dit onderzoek van casuïstiek voorzien door middel van interviews met drie initiatiefnemers van het participatieproject ‘Met elkaar voor Mekaar’ uit Sint-Michielsgestel. Vragen die aan de orde kwamen: Hoe is dit initiatief tot stand gekomen? Hoe kunnen bewoners uit de verschillende kernen van Sint-Michielsgestel aanhaken? Lukt het de initiatiefnemers om bruggen te slaan in het dorp? En wat is de les voor bestuurder en beleidsmakers? Op welke wijze kunnen zij de directe solidariteit van burgers onderling het beste bevorderen?

Zelfevaluatie Raad van Toezicht

Zelfevaluatie Raad van Toezicht

Op verzoek van de Raad van Toezicht van Prisma, zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap, treedt Piet op als extern begeleider van de evaluatie 2016 van het eigen functioneren van de Raad.

 

Externe blik bestuur provincialaat Zusters van Liefde

Externe blik bestuur provincialaat Zusters van Liefde

In 2017 heeft Piet op verzoek van het bestuur van het provincialaat gereflecteerd op de wijze waarop het bestuur toen georganiseerd was en de organisatie aanstuurde. Met name door de leeftijdsopbouw van de Zusters van de congregatie zijn vragen aan de orde over toekomstige bestuurbaarheid. Aan de hand van gesprekken met bestuur en vertegenwoordigers van de organisatie heeft Piet zich een beeld gevormd over de belastbaarheid van het bestuur en een wenselijke ondersteuningsstructuur die het mogelijk moet maken om de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid zo lang mogelijk te kunnen dragen.
Kwaliteitsborging Randstedelijke Rekenkamer

Kwaliteitsborging Randstedelijke Rekenkamer

In het kader van de kwaliteitsborging heeft Piet voor de Randstedelijke Rekenkamer drie concept Nota’s van bevindingen becommentarieerd. Het betrof onderzoeken naar het provinciaal opdrachtgeverschap voor de uitvoering van VTH-taken bij majeure risicobedrijven, geluidhinder en informatieveiligheid. Voor elk van deze onderzoeken werden nota’s beoordeeld voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Search