Gespreksleider


Bezit een brede ervaring als onafhankelijk gespreksleider op het terrein van politiek en bestuur. Was technisch voorzitter van de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord voor Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Informateur bij de vorming van een nieuw college van B&W van de gemeente Oisterwijk. Voorzitter van openbare bijeenkomsten gericht op coalitievorming  in de gemeente Best. Veelgevraagd voorzitter van toekomstdebatten, stadgesprekken en ontmoetingen tussen burgers en overheden. Onafhankelijk voorzitter van bestuurlijke overleggen rondom de samenwerking van netwerkpartners, ook in conflictsituaties. Veeljarige ervaring in gespreksleiding, met name in het sociale domein: wonen, zorg, huisvesting, scholing, cultuur. Van huiskamergesprekken met enkele gesprekspartners tot grote manifestaties met meer dan 1.000. deelnemers. Voorzitter met kennis van zaken, humor en het vermogen om het gesprek zo in te richten dat recht wordt gedaan aan alle deelnemers, hoe divers ook.

Voorbeelden van gespreksleiding

Voorbeelden van gespreksleiding

Externe begeleiding zelfevaluatie Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

Externe begeleiding zelfevaluatie Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

In 2021 trad Piet op als extern begeleider van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Daarvoor voerde hij met de leden van de raad individuele gesprekken. De gesprekken waren bedoeld als reflectie- en leerinstrument om de sterke en minder sterke aspecten van het functioneren te onderzoeken en waar nodig verbeteringen te benoemen als ontwikkeltraject. De vragen hadden betrekking op verschillende rollen van de Raad van Toezicht. Zo werd aandacht besteed aan: de rol van de raad als toezichthouder, als adviseur en als werkgever. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen:  besturing en control, werkwijze en verantwoording, waarborgen  kwaliteit. De ‘opbrengst’ van alle gesprekken werd vastgelegd in een notitie die als uitgangspunt diende voor gezamenlijke bespreking onder leiding van Piet in februari 2021.

Ouderinitiatieven

Ouderinitiatieven

In Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle was Piet op 14 november 2015 dagvoorzitter van het symposium Toekomst in beeld. Het symposium was gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring tussen initiatiefnemers van particuliere wooninitiatieven voor jonge mensen met een beperking of handicap. In het programma was er aandacht voor: de toekomst van besturen van deze wooninitiatieven, het zorgtestament en de rol  van broers en zussen bij de wooninitiatieven.
Gespreksleiding lokaal seniorenbeleid

Gespreksleiding lokaal seniorenbeleid

In oktober 2017 was Piet in het Koning Willem II stadion gespreksleider van een door de KBO-kring Tilburg georganiseerde conferentie met als doel om bouwstenen aan te reiken voor een lokaal seniorenbeleid. Dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Aan de conferentie werd door zo’n 80 mensen deelgenomen, waaronder politici, vertegenwoordigers van ouderenorganisaties, maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties.

Informateur gemeente Oisterwijk

Informateur gemeente Oisterwijk

Na de verkiezingen van 21 maart 2018 werd Piet door de gemeenteraad van Oisterwijk aangesteld als informateur. Al eerder, in 2010, was hij in dezelfde gemeente informateur geweest.

In de periode maart – mei was Piet  onafhankelijk voorzitter van de gezamenlijke gesprekken met onderhandelaars van de 5 fracties uit de raad. De gesprekken resulteerden in het raadsprogramma Samen werken aan de Parel in ’t Groen. Op 14 mei gaf Piet een toelichting op dit programma tijdens openbare informatiebijeenkomsten in Oisterwijk en Moergestel. Ook bracht hij een advies uit aan de gemeenteraad over de vorming van een nieuw college van B&W en de aanstelling van de wethouders. Op 17 mei werd het raadsprogramma door de gemeenteraad aangenomen. Tijdens dezelfde vergadering nam de raad ook het advies van Piet inzake de collegevorming over.

Rechten van mensen met een beperking

Rechten van mensen met een beperking

Op 10 december 2015, de dag van de mensenrechten, was Piet op het Landpark Assisië dagvoorzitter van de grote manifestatie PSletMEBe. Tijdens deze manifestatie ondertekende Prisma het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. Ook werd een foto-expositie geopend, waarbij in beeld wordt gebracht hoe cliënten, medewerkers, familie en andere belanghebbenden kijken naar de rechten van mensen met een beperking. De manifestatie telde meer dan twee honderd deelnemers: naast cliënten en bestuurders van Prisma en andere zorginstellingen ook vertegenwoordigers van rijksoverheid, provincie en gemeenten.
Voorzitter bestuurlijk overleg

Voorzitter bestuurlijk overleg

Onafhankelijk gespreksleider van een overleg van besturen van VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard, SNV Brabant Centraal en Vluchtelingenwerk Limburg. Tijdens het overleg werden de mogelijkheden verkend voor een fusie van de drie organisaties.

Search